'De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’.

Vervolgvragen over Susanne:

Op 23 november jl. heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar artikel 42-vragen gesteld over het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van het beeld Susanne. Wij verzochten het college om mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering van 28 november jl. Het verlenen van een vergunning is immers een bevoegdheid van het college.

De beantwoording van het college heeft ons verrast en roept nieuwe vragen op. Verrast omdat het college ervoor kiest om plaatsing van het beeld te bespreken tijdens een commissievergadering. Daarmee verlaat het college een zeer belangrijk principe nl. dat de overheid zich onthoudt van waarderende uitspraken over kunst en wetenschap: ‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’. (Thorbecke 1862, Handelingen Tweede Kamer).

Tijdens de beantwoording op 28 november gaf het college als een van de redenen om naar de commissie te komen aan: ’dat er sprake was van Ruimtelijke Ordeningsaspecten’. Dat is ongetwijfeld juist, want bij elk beeld of object dat in de buitenruimte wordt geplaatst, speelt dit immers. Dat was zo bij het Kaasmeisje, de Paardenparade, exposities in de buitenruimte, bij het nog te plaatsen beeld van Truus Wijsmuller, enz.

Op onze vraag tijdens de raadsvergadering waarom er dan juist in deze situatie naar de politiek gegaan wordt heeft mijn fractie geen antwoord gekregen. Daarom hebben wij de volgende vervolgvragen in het kader van art. 42:
 

  • Is het college het met ons eens dat bij elk beeld of object dat in de buitenruimte wordt geplaatst er sprake is van Ruimtelijke Ordeningsaspecten? Over welke aspecten gaat het dan veelal?
     
  • Welke, ándere dan veelal gebruikelijke, RO-aspecten spelen een zodanig rol bij het plaatsten van het beeld van Susanne, dat u hiervoor naar een commissievergadering gaat?
     
  • Deelt u onze mening dat tijdens die commissievergadering dan ook uitsluitend over deze RO- aspecten gesproken kan worden en dat het niet aan de (gemeentelijke) overheid is om een kwalitatief oordeel uit te spreken over een te plaatsen kunstwerk?
     
  • Klopt het dat het college aan de Burgemeester van Frechen heeft geantwoord dat ‘de Raad nog geen beslissing genomen heeft over het plaatsen van de sculptuur’. Dit terwijl het geen raadsbevoegdheid betreft. Zo ja, wat is de reden voor dit antwoord? Zo nee, wat was dan uw antwoord?In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,


Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column