Motie: 'Groene binnentuin Stadhuis'

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 28 november 2019,

beraadslagend over het raadsvoorstel ‘Vergroenen en biodiversiteit’,


Overwegende dat:

  • vergroening van onze gemeente, conform voornoemd raadsvoorstel, op brede steun kan rekenen, zowel politiek als in de samenleving.
  • een van maatregelen is: ‘ extra groenaanleg op versteende plekken...’
  • burgers van Alkmaar worden aangemoedigd om ook zelf een steentje bij te dragen aan vergroening van hun omgeving (operatie Steenbreek)
  • de gemeente bij de vergroening een voorbeeldfunctie kan en wil vervullen.

Tevens overwegende dat:
  • de binnentuin van ons mooie stadhuis inmiddels behoorlijk versteend is
  • hier dus een mooie kans ligt om het goede voorbeeld te geven.

Verzoekt het college,

Over te gaan tot een groene inrichting van de binnentuin van het Stadhuis en de kosten hiervan te dekken uit het budget voor bedrijfsvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.


Was getekend,

Anjo van de Ven

Column