College, laat boeren in onze gemeente niet stikken.

En welke consequenties heeft stikstofdossier voor Alkmaarse mobiliteit?
In de eerste helft van 2018 hebben VVD en CDA in Alkmaar gekozen voor een linkse samenwerking door te gaan regeren met PvdA, GroenLinks en D66. In diverse grotere gemeenten (en later provincie Noord Holland) kreeg dit navolging, waarbij de as bestaat uit VVD en GroenLinks. Deze voorbeelden hebben de basis gelegd voor een samenwerking tussen deze vijf partijen in Nederland, waarbij verschillen tussen deze partijen worden geminimaliseerd. Niet voor niets is de bijna de meerderheid van landelijke aanhang van GroenLinks (bron Maurice de Hond) positief over landelijk kabinetsbeleid, o.a. gevoed door VVD-prominenten als Nijpels en Remkes die in hun adviezen breken met oude VVD-standpunten.

In Alkmaar is de coalitie van VVD tot en met GroenLinks een hechte eenheid, vooral in de gemeenteraad. Wij signaleren dat deze coalitiepartijen in de praktijk weinig waarde hechten aan de inhoud van het coalitie- programma, in die zin dat raadsleden het niet zien als een afspraak. Dat is geregeld gebleken in discussies binnen raad en commissie. Dat maakt het voor u als college vrij eenvoudig om volledig uw eigen gang te gaan.

De combinatie van bovenstaande gegevens maakt dat wij u als college willen bevragen over hoe u omgaat met de zogenaamde ‘stikstofcrisis’. En wat dat voor consequenties heeft voor Alkmaar. Voor onze boeren en voor onze mobiliteit.

Deze vragen worden gesteld in het kader artikel 42 RvO:

Agrarische economie
OPA ziet boeren als zelfstandige ondernemers die een substantiële bijdrage leveren aan de Alkmaarse samenleving. OPA is er geen voorstander van om boeren nu opeens nog meer te gaan verplichten, laat staan om hun veestapel te gaan halveren; iets wat sommige partijen in Nederland willen. In het rapport dat door VVD-er Remkes is gemaakt krijgt de Provincie hierin een belangrijke rol. U als college heeft terecht een wethouder agrarische economie. OPA vindt het allemaal erg stil vanuit het college rond onze boeren en wil graag van u een standpunt vernemen.

1. Deelt u de mening van OPA dat je agrarische ondernemers niet kunt verplichten hun veestapel (gedeeltelijk) te reduceren. Zo nee, waarom niet?

2. Wat is het standpunt van het college over de agrarische economie in onze gemeente in relatie tot het rapport van VVD'er Remkes?

3. Hoe gaat u als college de belangen van de boeren verdedigen richting de Provincie? Of laat u onze boeren stikken zoals de huidige VVD gedeputeerde?

4. Wat voor concrete activiteiten gaat u richting Provincie ondernemen rond het stikstofdossier? Kunt u een indicatie van tijd geven.

Mobiliteit
OPA is geen voorstander van een milieuzone in de gemeente Alkmaar. Tijdens de verkiezingscampagne hebben wij gemotiveerd waarom. In het coalitieprogramma is afgesproken deze niet in te voeren, maar over mobiliteit wordt door de gemiddelde VVD-bestuurder nu anders gedacht.

In de Raad is een meerderheid voorstander van onderzoek naar ondertunneling Huiswaarderweg. U als college bent hiervan ook een groot voorstander, dat is gebleken in de commissie. OPA is hier geen voorstander van; de kosten hiervan zijn veel te hoog, wij vinden het ook luchtfietserij, omdat je hiervoor andere overheden nodig hebt en die hebben dit zeker niet op hun lijstje hebben staan. Zeker niet bij de provincie Noord Holland waar VVD en Groenlinks ook harmonieus samen regeren.

5. Vindt u als college dat u in het kader van het stikstofdossier nu wél moet kiezen voor een milieuzone in de stad? Zo nee, waarom niet?

6. Welke concrete acties heeft u dit jaar ondernomen richting andere overheden om de VVD-wens van de ondertunneling Huiswaarderweg mogelijk te maken?

7. Deelt u de inschatting van OPA dat dit plan luchtfietserij is? Zo nee, wanneer kunnen wij dan concrete resultaten verwachten?

8. Is uw mening als college over de Huiswaarderweg veranderd door het stikstofrapport van VVD-er Remkes?

9. Wat gaat u ondernemen om de afslag A9 bij Heiloo wel mogelijk te maken?

10. Gaat u Heiloo steunen in zijn lobby voor verlaging maximumsnelheid naar 100 km per uur op de A9?


Victor Kloos,
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar.