'Alkmaar aan zet'; ruim 1 jaar verder...

OPA houdt van concrete resultaten, en antwoorden op raadsvragen daarover.

Daarom hebben we het coalitie-programma van GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en D66 aandachtig onderworpen aan een toets der resultaten in de vorm van een bescheiden rapportage. Aan de hand van uw eigen doelstellingen en beloften hebben wij een analyse opgesteld.

Naar aanleiding van deze analyse, heeft de OPA-fractie de volgende vragen in het kader van artikel
42 van het reglement van orde:

INWONER EN BESTUUR:
1. Wanneer is het onderzoek naar de mogelijkheden tot het verruimen van de openingstijden
van loketten afgerond?

2. Wanneer wordt het loket voor bewonersinitiatieven geopend?

3. "Wij helpen nieuwe inwoners, maar wij verwachten ook een actieve bijdrage van hen aan
onze samenleving. En het belangrijkste daarbij is dat mensen leren om goed Nederlands te

praten en te schrijven. Van nieuwe inwoners verwachten wij ook dat ze handen uit de mou-
wen steken en daar helpen we ze bij."

Hoe ziet die actieve bijdrage er uit en hoe monitort de gemeente dit? Hoe helpt de gemeen-
te nieuwkomers om 'hun handen uit de mouwen te steken? Hoe wordt dit aangepakt. Hoe-
veel nieuwkomers zijn al aan het werk?

4. "Wij zijn verantwoordelijk voor een heldere communicatie over handhaving van de regels in
onze gemeente."

Echter, in het buitengebied is vaak nog veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet ge-
handhaafd wordt. Wanneer kunnen de bewoners hierover een duidelijk overzicht verwach-
ten?

5. “Waar mogelijk schrappen wij overbodige regels”

Is er al een inventarisatie van die overbodige regels? Zo nee, wanneer kunnen wij die ver-
wachten?

6. Per wanneer komt de beloofde premie –en onder welke heldere voorwaarden – voor mensen
vanuit een uitkeringssituatie, die beginnen met een nieuwe baan of als Zelfstandige Zonder
Personeel?

VITALITEIT
7. "Als blijkt dat voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoor-beeld kinderen uit arme gezinnen,
cultuur te duur is, zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de toegang te borgen."

Is dit al gebleken en in welke mate? en zo ja, hoe en per wanneer kunnen we welke aanvul-
lende maatregelen verwachten.“Wij gaan bureaucratie te lijf’. Wat heeft het college tot nu

toe hieraan gedaan?

8. "Wij stimuleren op verscheidene manieren jonge ondernemers en start-ups, bijvoorbeeld via
het verruimen van vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen. De organisatie van
Alkmaar zal flexibel inspelen op de ideeën en initiatieven van jonge ondernemers."
Met welke jonge ondernemers en start-ups is de gemeente al in gesprek geweest? En met
welk resultaat? Graag een overzicht.

BEDRIJVIGHEID
9. Welke internationale evenementen beoogd het college voor 2020, 2021 & 2022? Graag een
overzicht met status van communicatie per event.

10. Welke initiatieven uit de afgelopen jaren op het gebied van city-marketing beoogt het col-
lege en hoe ondersteunt het college deze nu of in de toekomst?

11. Welke 'toeristische communicatie' in onze gemeente zal dit jaar meertalig gemaakt worden,
en welke niet? Graag een overzicht
12. Het ondernemersfonds is in onderzoek? Wanneer is dit onderzoek af?

13. ”In het eerste jaar van onze bestuursperiode komen wij met een integrale visie op het par-
keergaragebeleid. Hierin komen onder meer aan de orde uitbreiding en sloop van de huidige

garages, bezettingsgraad van bewoners en bezoekers, kostendekkendheid, rol in het kader
van de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit”
Nu het eerste jaar om is: Hoe ver bent u met deze visie? Wanneer wordt die aan de raad
voorgelegd?
14. Samen met ondernemers verkennen wij initiatieven om vrachtverkeer uit de binnenstad te
weren – zoals bijvoorbeeld een Cargo hub –, waarbij de ondernemers dat moeten willen’
Weet u al of de ondernemers dat willen?

LEEFBAARHEID
15. “Wij stellen vijf extra gemeentelijke senior toezichthouders aan.”
Wat is de stand van zaken op dit punt?
16. “Een van de belangrijkste opgave van het gemeentelijke toezicht is om de samenwerking
met het wijkgericht werken en de politie te verbeteren.”
Hoe en per wanneer gaat het college hier vorm aan geven?
17. “Ruimte voor 1/3 sociale woningen als daar vraag naar is.”
Is daar vraag naar en hoe garandeert het college deze doelstelling?

18. “Om ook de wortels van extremisme aan te pakken, kijken wij ook naar organisaties en ver-
enigingen in Alkmaar.”

Kan de raad, op korte termijn inzicht krijgen in de aard van en de inkomsten van genoemde
organisaties? Graag een overzicht.

19. Het behoud van monumentale kerken wordt genoemd in het coalitieprogramma. Maar hoe
staat het met de stolpen?

20. Hoe gaat het college de bereikbaarheid van de zuidelijke toegang van Alkmaar (A8/A9) ver-
beteren?

21. Is er al contact geweest met gebruikers van het sportpaleis over de toekomstige invulling?
Zo ja, met welke gebruikers en wat zijn de bevindingen? Wanneer kan de raad een plan
verwachten?

22. Hoe staat het met het “passende arrangementen voor kinderen die thuis zitten”? Wanneer
gaat dit van start?

23. “Wij zorgen dat de verschillende budgetten binnen het sociaal domein zo flexibel kunnen
worden ingezet” Hoe worden deze budgetten dan flexibel ingezet? Kan dit betekenen dat
WMO- budget bijvoorbeeld wordt ingezet voor de tekorten bij Jeugd?

24. Hoeveel extra geld trekt het college uit voor mantelzorgers en in wat voor vormen en op
welke termijn kunnen zorgbehoeftigen en hun mantelzorgers deze belofte tegemoet zien?

25. Hoeveel extra geld trekt het college uit voor de wijkgerichte aanpak en wanneer en in wel-
ke vormen kan of kunnen 'de jeugd, ouderen en mensen met een zorgvraag' deze 'aanpak' verwachten?

26. Het college stopt met het Slimste Huis. Het vrijgekomen budget blijft beschikbaar voor in-
novaties. Welke innovaties heeft het college voor ogen?

27. De wachtlijsten in de jeugdzorg groeien nog steeds, wanneer kunnen we actie van het col-
lege verwachten?

28. De Drukkerij; Hoe hoog is nu de beoogde huuropbrengst en om welke panden/gronden gaat het precies? Maakt het college momenteel of in de toekomst nog andere broedplaatsen mo-
gelijk?

29. Het EK wielrennen is gelijk met heel veel andere evenementen in NH-N. Heeft het college
gekeken naar de ‘evenementen kalender’? En hoe zorgt u voor genoeg handhaving?

30. Het “experiment Tiny House” loopt, maar wanneer loopt dit experiment af? Wat is de plan-
ning? Welke doelstelling heeft het college gesteld?

31. Waar, wanneer en hoeveel beoogde studentenwoningen worden in de gemeente gerealiseerd?

32. “Wij komen met een concreet voorstel ter ondersteuning van mensen die moeite hebben met de financiering van de verbouwing van hun huis, als ze langer thuis willen blijven wonen (‘blijvers regeling’)” Kunt u aangeven waar deze lening ‘blijft’?

DUURZAAMHEID
33. “Klimaatneutraal voor alle gemeentelijke vastgoed” staat in coalitie akkoord, wanneer en
op welke manieren wordt hier mee begonnen?

34. “Wij zoeken de komende bestuursperiode naar het vergroten van het groenareaal”. Is deze
zoektocht al begonnen? Zo niet, wanneer kan de raad dan bijvoorbeeld een eerste verkenning tegemoet zien?

35. Wanneer kunnen we de “Park en Bike voorzieningen aan de rand van de stad” verwachten?

36. “Een mogelijkheid hiervoor is het geschikt maken van lantaarnpalen als laadpaal en het
verder verbeteren van de mogelijkheden van opladen in de gemeente. Dit maakt ook de
zogeheten ‘groene parkeerplaatsen’ overbodig en komt het effectief gebruik van schaarse
parkeerruimte ten goede.”
In hoeverre maakt dit “groene parkeerplaatsen overbodig”? Bij een lantaarnlaadpaal moet je toch ook kunnen parkeren? Hoeveel parkeerplaatsen denkt het college hiermee te “winnen”?

37. “Wij gaan actief kleine percelen gemeentelijk ‘snippergroen’ en ‘snipper- grijs’ aanbieden voor verkoop aan inwoners en bedrijven. Het gaat daarbij om stukjes grond in bezit van de gemeente die worden overgedragen aan inwoners en bedrijven op dezelfde locatie.”
Komt er dan een speciaal tarief? En aan welke gebieden denkt U. Welke criteria gaat u hier-
voor gebruiken?

Met vriendelijke groeten,
Jorina Hooijschuur,
Ruud van Lier,
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column