'Alkmaar aan zet'; 1 jaar verder...
Het college 'zit' nu een jaar. Als nieuwe raadsleden hebben ondergetekenden zich het afgelopen jaar vanuit de de oppositie soms met verwondering, maar altijd met veel plezier ingewerkt in onze controlerende taak. Hoewel de coalitie natuurlijk erg breed is, iets wat ook wel terug te zien is in de vaagheid van het coalitie-akkoord, stemde de titel 'Alkmaar aan zet' ons eigenlijk erg hoopvol. Er staan immers genoeg ambities in dit programma die de moeite van het verwezenlijken waard zijn voor inwoners van onze gemeente.

Nu het einde van het eerste jaar gekomen is, zijn wij als nieuwe raadsleden bijzonder benieuwd hoeveel de Alkmaarse politiek voor elkaar gekregen heeft. OPA houdt van concrete resultaten. Daarom hebben we het coalitie-programma van GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en D66 aandachtig onderworpen aan een toets der resultaten in de vorm van een bescheiden rapportage. Aan de hand van doelstellingen en beloften hebben wij een analyse opgesteld in matrix vorm.

Naar aanleiding van deze analyse, heeft de OPA-fractie de volgende vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde:

       INWONER EN BESTUUR:
 

 1. Wanneer is het onderzoek naar de mogelijkheden tot het verruimen van de openingstijden van loketten afgerond?
 2. Wanneer wordt het loket voor bewonersinitiatieven geopend?
 3. "Wij helpen nieuwe inwoners, maar wij verwachten ook een actieve bijdrage van hen aan onze samenleving. En het belangrijkste daarbij is dat mensen leren om goed Nederlands te praten en te schrijven. Van nieuwe inwoners verwachten wij ook dat ze handen uit de mouwen steken en daar helpen we ze bij."
  Hoe ziet die actieve bijdrage er uit en hoe monitort de gemeente dit? Hoe helpt de gemeente nieuwkomers om 'hun handen uit de mouwen te steken? Hoe wordt dit aangepakt. Hoeveel nieuwkomers zijn al aan het werk?
 4. "Wij zijn verantwoordelijk voor een heldere communicatie over handhaving van de regels in onze gemeente."
  Echter, in het buitengebied is vaak nog veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet gehandhaafd wordt. Wanneer kunnen de bewoners hierover een duidelijk overzicht verwachten?
 5. “Waar mogelijk schrappen wij overbodige regels”
  Is er al een inventarisatie van die overbodige regels? Zo nee, wanneer kunnen wij die verwachten?
 6. Per wanneer komt de beloofde premie –en onder welke heldere voorwaarden– voor mensen vanuit een uitkeringssituatie, die beginnen met een nieuwe baan of als Zelfstandige Zonder Personeel?


  VITALITEIT

   
 7. "Als blijkt dat voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoor-beeld kinderen uit arme gezinnen, cultuur te duur is, zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de toegang te borgen."
  Is dit al gebleken en in welke mate? en zo ja, hoe en per wanneer kunnen we welke aanvullende maatregelen verwachten.“Wij gaan bureaucratie te lijf’. Wat heeft het college tot nu toe hieraan gedaan?
 8. "Wij stimuleren op verscheidene manieren jonge ondernemers en start-ups, bijvoorbeeld via het verruimen van vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen. De organisatie van Alkmaar zal flexibel inspelen op de ideeën en initiatieven van jonge ondernemers."
  Met welke jonge ondernemers en start-ups is de gemeente al in gesprek geweest? En met welk resultaat? Graag een overzicht.


  BEDRIJVIGHEID

   
 9. Welke internationale evenementen beoogd het college voor 2020, 2021 & 2022? Graag een overzicht met status van communicatie per event.
 10. Welke initiatieven uit de afgelopen jaren op het gebied van city-marketing beoogt het college en hoe ondersteunt het college deze nu of in de toekomst?
 11. Welke 'toeristische communicatie' in onze gemeente zal dit jaar meertalig gemaakt worden, en welke niet? Graag een overzicht
 12. Het ondernemersfonds is in onderzoek? Wanneer is dit onderzoek af?
 13. ”In het eerste jaar van onze bestuursperiode komen wij met een integrale visie op het parkeergaragebeleid. Hierin komen onder meer aan de orde uitbreiding en sloop van de huidige garages, bezettingsgraad van bewoners en bezoekers, kostendekkendheid, rol in het kader van de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit”
  Nu het eerste jaar om is: Hoe ver bent u met deze visie? Wanneer wordt die aan de raad voorgelegd?
 14. Samen met ondernemers verkennen wij initiatieven om vrachtverkeer uit de binnenstad te weren – zoals bijvoorbeeld een Cargo hub –, waarbij de ondernemers dat moeten willen’ Weet u al of de ondernemers dat willen?

  LEEFBAARHEID

   
 15. “Wij stellen vijf extra gemeentelijke senior toezichthouders aan.”
  Wat is de stand van zaken op dit punt?
 16. “Een van de belangrijkste opgave van het gemeentelijke toezicht is om de samenwerking met het wijkgericht werken en de politie te verbeteren.”
  Hoe en per wanneer gaat het college hier vorm aan geven?
 17. “Ruimte voor 1/3 sociale woningen als daar vraag naar is.”
  Is daar vraag naar en hoe garandeert het college deze doelstelling? Met welke nieuwe woningbouwplannen is het college het afgelopen jaar gestart? Graag een overzicht.
 18. “Om ook de wortels van extremisme aan te pakken, kijken wij ook naar organisaties en verenigingen in Alkmaar.”
  Kan de raad, op korte termijn inzicht krijgen in de aard van en de inkomsten van genoemde organisaties? Graag een overzicht.
 19. Het behoud van monumentale kerken wordt genoemd in het coalitieprogramma. Maar hoe staat het met de stolpen?
 20. Hoe gaat het college de bereikbaarheid van de zuidelijke toegang van Alkmaar (A8/A9) verbeteren?
 21. Is er al contact geweest met gebruikers van het sportpaleis over de toekomstige invulling? Zo ja, met welke gebruikers en wat zijn de bevindingen? Wanneer kan de raad een plan verwachten?
 22. Hoe staat het met het “passende arrangementen voor kinderen die thuis zitten”? Wanneer gaat dit van start?
 23. “Wij zorgen dat de verschillende budgetten binnen het sociaal domein zo flexibel kunnen worden ingezet” Hoe worden deze budgetten dan flexibel ingezet? Kan dit betekenen dat WMO- budget bijvoorbeeld wordt ingezet voor de tekorten bij Jeugd?
 24. Hoeveel extra geld trekt het college uit voor mantelzorgers en in wat voor vormen en op welke termijn kunnen zorgbehoeftigen en hun mantelzorgers deze belofte tegemoet zien?
 25. Hoeveel extra geld trekt het college uit voor de wijkgerichte aanpak en wanneer en in welke vormen kan of kunnen 'de jeugd, ouderen en mensen met een zorgvraag' deze 'aanpak' verwachten?
 26. Het college stopt met het Slimste Huis. Het vrijgekomen budget blijft beschikbaar voor innovaties. Welke innovaties heeft het college voor ogen?
 27. De wachtlijsten in de jeugdzorg groeien nog steeds, wanneer kunnen we actie van het college verwachten?
 28. De Drukkerij; Hoe hoog is nu de beoogde huuropbrengst en om welke panden/gronden gaat het precies? Maakt het college momenteel of in de toekomst nog andere broedplaatsen mogelijk?
 29. Het EK wielrennen is gelijk met heel veel andere evenementen in NH-N. Heeft het college gekeken naar de ‘evenementen kalender’? En hoe zorgt u voor genoeg handhaving?
 30. Het “experiment Tiny House” loopt, maar wanneer loopt dit experiment af? Wat is de planning? Welke doelstelling heeft het college gesteld?
 31. Waar, wanneer en hoeveel beoogde studentenwoningen worden in de gemeente gerealiseerd?
 32. “Wij komen met een concreet voorstel ter ondersteuning van mensen die moeite hebben met de financiering van de verbouwing van hun huis, als ze langer thuis willen blijven wonen (‘blijvers regeling’)”
  Kunt u aangeven waar deze lening ‘blijft’?


  DUURZAAMHEID

   
 33. “Klimaatneutraal voor alle gemeentelijke vastgoed” staat in coalitie akkoord, wanneer en op welke manieren wordt hier mee begonnen?
 34. “Wij zoeken de komende bestuursperiode naar het vergroten van het groenareaal”. Is deze zoektocht al begonnen? Zo niet, wanneer kan de raad dan bijvoorbeeld een eerste verkenning tegemoet zien?
 35. Wanneer kunnen we de “Park en Bike voorzieningen aan de rand van de stad” verwachten?
 36. “Een mogelijkheid hiervoor is het geschikt maken van lantaarnpalen als laadpaal en het verder verbeteren van de mogelijkheden van opladen in de gemeente. Dit maakt ook de zogeheten ‘groene parkeerplaatsen’ overbodig en komt het effectief gebruik van schaarse parkeerruimte ten goede.”
  In hoeverre maakt dit “groene parkeerplaatsen overbodig”? Bij een lantaarnlaadpaal moet je toch ook kunnen parkeren? Hoeveel parkeerplaatsen denkt het college hiermee te “winnen”?
 37. “Wij gaan actief kleine percelen gemeentelijk ‘snippergroen’ en ‘snipper- grijs’ aanbieden voor verkoop aan inwoners en bedrijven. Het gaat daarbij om stukjes grond in bezit van de gemeente die worden overgedragen aan inwoners en bedrijven op dezelfde locatie.”
  Komt er dan een speciaal tarief? En aan welke gebieden denkt U. Welke criteria gaat u hiervoor gebruiken?


Met vriendelijke groeten,

Jorina Hooijschuur,

Ruud van Lier,

Onafhankelijke Partij Alkmaar 

Column