OPA vraagt minister om onderzoek over raadsbehandeling

De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat het college en burgemeester Bruinooge onevenredig grote invloed hebben gehad op de besluitvorming van de raad. Dit tijdens de behandeling van een amendement betreffende Halte Werk gedurende de raadsvergadering van 23 april jl. Fractievoorzitter Kloos verzoekt minister Ollongren middels een brief om de gang van zaken omtrent een besluit van de gemeenteraad van Alkmaar te onderzoeken. Hangende dit onderzoek vraagt de OPA fractie de minister om dit besluit te schorsen, voordat er tot vernietiging over gegaan kan worden.

"Gemeenteraden zijn vaak te passief" Zo blijkt uit onderzoek, aldus Binnenlands Bestuur. De controlerende taak wordt vaak niet afgemaakt. Het blijft veelal steken bij het vragen om informatie; de beoordeling ervan blijft achterwege. De vaak slechte informatievoorziening in veel gemeenten is voor raadsleden een ‘serieuze handicap’ om hun controlerende functie goed te kunnen uitoefenen.

De feiten:

  1. In de vergadering van 23 april 2019 van de raad van de gemeente Alkmaar is besloten aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk
  2. Bij de behandeling is een amendement ingediend
  3. Dit amendement is in stemming gebracht, maar is niet aangenomen.
     
De OPA fractie is van mening dat de behandeling van dit amendement door de voorzitter oneigenlijk is beïnvloed. Dit amendement - primair ingediend door de VVD - is tot stand gekomen in overleg met de griffie, ruim twee weken voor aanvang van de raadsvergadering.

In de raadsvergadering stelde de wethouder dat dit amendement op gespannen voet staat met het raadsbesluit. Wethouder Verbruggen (PvdA) had reeds in de commissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering aangeven geen behoefte te hebben aan wijzigingen van de inhoud van het raadsbesluit. OPA is van mening dat de voorzitter van de raad - die de inhoud van het amendement al 2 weken gekend moet hebben - hierover een duidelijk standpunt had moeten innemen. De juridische houdbaarheid van het amendement had eerder onderzocht kunnen en moeten worden.
“En als er werkelijk meer tijd nodig was geweest, dan had burgemeester Bruinooge ook nog kunnen voorstellen het besluit aan te houden”, aldus Kloos.