BLOEMWIJK VERDIENT DUIDELIJKHEID


Naar aanleiding van signalen over tegenstrijdige communicatie van college naar bewoners en ook Gemeenteraad over de toekomst van Bloemwijk maakt de OPA - fractie zich zorgen. De onduidelijkheid die gerezen is, is in onze ogen zeer onwenselijk.

Op 10 april jl. gaf PvdA wethouder Verbruggen in overleg met vertegenwoordigers van de Historische vereniging Alkmaar, mede namens zijn collegewethouder Braak, onomwonden aan ‘voor sloop te zijn’, in zijn ogen was renovatie geen optie. Aangezien GroenLinks wethouder Braak op 9 april stelde dat er nog geen besluit genomen is over sloop, vragen OPA en veel bewoners van Bloemwijk zich af hoe dit nu eigenlijk zit.

Eerder gaf de gemeente op verzoek van Van Alckmaer haar medewerking aan urgentieverklaringen voor herhuisvesting “vanwege voorgenomen sloop”. Er was toen dus nog geen formeel besluit over sloop en ook nog geen goedgekeurd plan voor nieuwbouw.
Tegelijkertijd is er, nog steeds grote groep bewoners die, ondersteund door rapporten, tegen sloop en voor renovatie is. Volgens hen wordt daar niet naar geluisterd. Tot slot zijn er ook bezwaren geuit door experts van de Historische Vereniging Alkmaar, Heemschut Noord-Holland, het Cuypersgenootschap en enkele andere erfgoedbeschermers.

Er is dus erg veel onduidelijkheid op dit moment en er zijn tegenstrijdige signalen vanuit de gemeente. Daarom stellen raadsleden Jorina Hooijschuur en Ruud van Lier de volgende raadsvragen:
 

 1. Op 10 april jl. gaf wethouder Verbruggen aan ‘voor sloop te zijn’. Is deze informatie juist?
   
 2. Wethouder Braak geeft in zijn contact met de Raad aan dat er ‘nog geen besluit tot sloop genomen is’. Is deze informatie juist? Zo ja, kunt u verklaren waarom twee wethouders uit het College tegenstrijdige informatie verstrekken naar bewoners?
   
 3. Is er al een sloopvergunning afgegeven voor Bloemwijk? Zo ja, wanneer is dat dan gebeurd, zo nee, wat is dan de huidige stand van zaken?
   
 4. Hoe weegt, of hoe heeft het college de bezwaren en de noodroep van experts gewogen van de Historische Vereniging Alkmaar, Heemschut Noord-Holland, het Cuypersgenootschap en enkele andere erfgoedbeschermers bij het besluit tot het afgeven van een sloopvergunning?
   
 5. In de urgentieverklaring aan bewoners geeft de gemeente aan “vanwege sloop van uw woning” over te zijn gegaan tot het verlenen van die urgentieverklaring. Is deze informatie juist? Zo ja, hoe kan het dat een urgentieverklaring al wordt afgegeven, zonder dat bewoners hierom gevraagd hebben?
   
 6. Is het College het met ons eens dat de onduidelijkheid die er nu is, onwenselijk is en dat er op korte termijn helderheid moet komen over wat de plannen zijn voor Bloemwijk? Zo ja, op wat voor termijn kan het college die duidelijkheid geven?

OPA verzoekt, vanwege de ontstane situatie, om een zeer spoedige reactie van het college.