OPA: WAT IS NOU DE WAARHEID OP OVERSTAD?

Gemeente spreekt zichzelf tegen.. Op 23-12-2018 stelde raadslid Jorina Hooijschuur vragen aan het college van B en W, of de raad mocht meebeslissen over de bestemming van het stuk grond tussen de IT- ondernemer Holder en HAL 25. Dit naar aanleiding van een eerdere persuiting van het college in september 2018, dat zij een ander besluit wilde nemen over dit stuk grond dan hierop een kantoor te laten ontwikkelen. OPA had begrepen dat er meerdere belangstellenden voor deze grond waren, waaronder een hotelondernemer.

Op 12 februari 2019 kreeg OPA een antwoord, waarin met stelligheid werd geïnformeerd dat het college in gesprek was met een ondernemer die een optie op deze kavel zou hebben. Dit is dus het antwoord op de vraag over de bestemming van het stuk grond tussen de IT- ondernemer en HAL 25. Tevens werd gesteld dat het college niet bereid was om hierover overleg te voeren met de raad.

Op 13 maart 2019 krijgt OPA een antwoord op een technische vraag, waarin staat dat: ‘de optie waarover wordt gesproken betreft alleen het perceel grond tussen de kavel van Holder en de Zijperstraat. Voor de kavel met het tijdelijk parkeren achter de bioscoop en de kavel van HAL 25 inclusief het buitenterrein heeft de gemeente geen verplichtingen’.

OPA constateert dat het technische antwoord een andere inhoud kent dan het antwoord van het college.

Dat roept bij OPA de volgende prangende vragen op in het kader van artikel 42:

1. Wat is de reden, dat u stelt dat een ondernemer een optie heeft op dit gehele gebied tussen de IT- onderneming en HAL 25?

2. Is het antwoord van 13 maart 2019 op de in de derde alinea genoemde technische vraag dan niet juist?
Zo ja, wilt u de optievoorwaarden dan aan de raad ter inzage leggen?
Zo nee, wat is de reden dat u op raadsvragen een onjuist antwoord geeft?

3. Met welke ondernemingen en initiatiefnemers bent u het afgelopen jaar in gesprek geweest over deze grond en bestemming?

4. Kunt u bij overzicht onder vraag 3 aangeven wanneer deze gesprekken plaatsvonden?

5. Wat is de reden dat u alsnog kiest voor een vorm van kantorenlocatie, waarvan u in september feitelijk afstand heeft genomen?

6. Wat is de werkelijke reden dat u heeft gekozen voor een onderneming, die geen optie heeft op het gebied tussen de IT-ondernemer en HAL 25?

In afwachting van uw reactie,

Victor Kloos, fractievoorzitter OPA