Waar blijft de broedplaats op het TMG terrein?

Op 12 juni 2018 werd de door OPA ingediende motie ‘Maak plaats op het TMG-terrein voor broedplaatsen en creatieve industrie’ behandeld in de Alkmaarse Gemeenteraad. Nog datzelfde jaar gaf het college aan dat: “De gemeente wil dat het TMG gebouw tijdelijk ruimte gaat bieden aan jong ondernemerschap, bijzondere experimenten en evenementen in allerlei samenwerkingsverbanden. De gemeente zoekt nu een innovatieve, creatieve partij die ervoor zorgt dat de Drukkerij de komende drie jaar een broedplaats voor cultureel talent wordt.’’
Hiertoe werd op 14 januari 2019 een ‘call to proposal’ uitgeschreven waarna veel geïnteresseerden zich gemeld hebben bij de gemeente in de hoop op ruimte voor hun initiatief in de nieuwe broedplaats. Op 1 April 2019 (!) zouden de gegadigden duidelijkheid krijgen van de gemeente over de mogelijkheden en toewijzing.

Inmiddels zijn we nagenoeg een jaar verder, betrokkenen weten nog niks over de voortgang en ook naar de raad toe is het erg stil. Intussen vordert de gebiedstransformatie van de Kanaaloevers, in het bijzonder die van bedrijventerrein Oudorp ook nogal traag. In dit tempo zal die ontwikkeling van dat terrein tot een stedelijk woon- en verblijfsgebied nog minimaal 5 tot 10 jaar in beslag nemen. Er moeten immers eerst bedrijfsverhuizingen gerealiseerd worden in die omgeving.

Uit ervaring is gebleken dat tot de tijd dat er gebouwd kan worden ‘placemaking’ een belangrijke voorwaarde is voor dit soort transformatie naar zo’n nieuwe en inspirerende woon- en leefomgeving. Culturele en creatieve ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol. De OPA-fractie heeft de volgende vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde. Wij zouden deze vragen graag op korte termijn beantwoord willen zien.

1. Is het college (nog steeds) met ons van mening dat placemaking via het TMG- terrein, door het mogelijk maken van een culturele en creatieve broedplaats een grote meerwaarde heeft voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Oudorp? En daarmee ook voor stimuleren van de lokale economie en creatief ondernemerschap? Zo nee, waarom niet?

2. Wij zijn nu ruim een maand na de ‘ streefdatum’ voor de gegadigden en volgens onze informatie is er nog niet gecommuniceerd is naar betrokken partijen? Wat is de reden dat een
besluit hierover op zich laat wachten?

3. Wanneer kunnen betrokken partijen een uitkomst verwachten over de invulling en toewijzing met betrekking tot de ‘call to proposal’?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier
Onafhankelijke Partij Alkmaar