OPA: RAADPLEEG DE ALKMAARDERS!

Alkmaarders aan zet? Laat bevolking meepraten..

De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil dat Alkmaarders vaker kunnen meepraten met de politiek. Daarom dient OPA  een motie in voor een raadpleging van de inwoners. OPA wil daarin de mening van de Alkmaarse samenleving te peilen over een beperkt aantal actuele, in de lokale gemeenschap levende, onderwerpen.

Wat OPA betreft gaan we op zoek naar nieuwe verbindingen tussen de maatschappelijke democratie (de leefwereld) en de (formele) politieke democratie. Zodat bewoners digitaal, maar ook op andere manieren kunnen meedenken en meepraten over maatschappelijke vraagstukken.

Landelijke context
Op landelijk niveau wordt veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de democratie, specifiek de burgerparticipatie en hoe we die kunnen vergroten. Verdere democratisering heeft de aandacht, denk maar aan de discussie over de gekozen burgemeester, of over de (her)invoering van een referendum. Uiteindelijk resulteerde dit in een rapport van Commissie Remkes, dat landelijk moet worden besproken.

Lokale mogelijkheden
Op lokaal niveau vragen we ons bij veel raadsbesluiten af hoe de burgers er bij zijn betrokken. Het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet” geeft ook nadrukkelijk een duiding richting Alkmaarders. Zo zegt de coalitie dat zij er zijn om ‘mensen te helpen hun leven in Alkmaar mooier te maken’, of om ‘Zoveel mogelijk initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen.’ Dat spreekt ons aan en daar willen wij graag aan bijdragen.

Voorstel Alkmaarders aan zet
OPA stelt voor om bij de komende landelijke verkiezingen de Alkmaarders te raadplegen over een aantal onderwerpen, onder het motto “Alkmaarders aan zet”. Alkmaarders kunnen naast het uitoefenen van hun kiesrecht dan ook hun mening geven en stem uitbrengen over Alkmaarse onderwerpen. Het voordeel om dit te doen bij dergelijke verkiezingen is dat de opkomst representatief zal zijn en de Alkmaarse politiek dan echt wat kan met de uitslag.
De OPA -fractie denkt dat de hele gemeenteraad het belangrijk vindt de Alkmaarders te betrekken bij wat er in Alkmaar speelt. Ons voorstel draagt bij aan herstel van de verbinding tussen samenleving en politiek en daarmee ook aan het vertrouwen in de Alkmaarse politiek. En het zorgt voor meer gedragen besluitvorming.

In de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar zullen wij met onderstaande motie komen. Zodat het met burgerparticipatie niet alleen bij goede voornemens blijft, maar ook echt gaat werken.
 

Motie: Burgers van Alkmaar aan zet
De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 24 januari 2019;

Constaterende dat:
• In het coalitieakkoord is verwoord dat de gemeente Alkmaar een overheid wil
zijn die dicht bij de inwoners staat;
• Het belangrijk is dat de Alkmaarders - onder het motto ‘Alkmaar aan zet’ –
actief de uitdagingen van onze leefomgeving oppakken;
• De voltallige gemeenteraad hieraan actief invulling wil geven.

Overwegende dat:
• Alkmaarders de kans moeten krijgen om zich uit te spreken over thema’s die
zij van belang achten;
• Uit diverse onderzoeken blijkt dat burgers de kans willen krijgen zich uit te
spreken over zaken die hen raken.

Verzoekt het college:
• Een raadpleging van de inwoners te organiseren om daarin de mening van de
Alkmaarse samenleving te peilen over een beperkt aantal actuele, in de
gemeenschap levende onderwerpen;
• Deze onderwerpen te inventariseren met een beperkte groep burgers, die ‘at
random’ gevraagd worden mee te werken aan formulering vragen;
• Vervolgens samen met een raadswerkgroep naar aanleiding van deze
onderwerpen een vraagstelling te formuleren;
• De geformuleerde vraagstelling als raadpleging om pragmatische redenen te
koppelen aan de Europese verkiezingen in mei 2019;
• De uitkomsten van deze raadpleging nadrukkelijk en herkenbaar te
verwerken in de uitwerking van het coalitieakkoord en de Raad actief te
informeren over de opbrengst en resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.
Anjo van de Ven

Column