OPA’S NIEUWJAARSBLOG!

ALKMAARDERS AAN ZET IN 2019;
Dat moet niet alleen bij goede voornemens blijven...

Welkom in het nieuwe jaar! Dit wordt vast een interessant en spannend jaar voor de politiek en de democratie. Wij van OPA hebben er zin in.

Nieuwe verbindingen
In ons verkiezingsprogramma schreven wij al dat ‘...in onze moderne participatiesamenleving de verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap veranderen. Volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau verandert daarmee ook onze traditionele democratie. Je hebt de politieke democratie met formele en wettelijke rollen, instrumenten en spelregels, en daarnaast ook de ‘maatschappelijke’ democratie, waarin burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. De verbinding tussen die twee werelden lijkt verbroken.

Punt is ook dat in die leefomgeving vaak sprake is van belangentegenstellingen, die niet direct oplosbaar zijn. Deze zaken komen dan steeds vaker op de agenda van de politieke democratie. Die dient dan een afweging te maken tussen het publieke, algemene belang en de verschillende maatschappelijke belangen. Dat leidt tot hoge verwachtingen van het oplossend vermogen van de politiek. En dus ook vaak tot teleurstelling, omdat niet aan ieders verwachting en belang in gelijke mate kan worden voldaan’.

Wat OPA betreft gaan we op zoek naar nieuwe verbindingen tussen deze beide vormen van democratie, waarbij bewoners digitaal, maar ook op andere manieren kunnen meedenken over maatschappelijke vraagstukken.

Landelijke context
Op landelijk niveau wordt veel onderzoek gedaan naar het functioneren van de democratie, specifiek de burgerparticipatie en hoe we de burgerparticipatie kunnen vergroten. Verdere democratisering heeft de aandacht, denk maar aan de discussie over de gekozen burgemeester, of de gekozen Minister-President of over de (her)invoering van een referendum. Uiteindelijk resulteerde dit in een rapport van Commissie Remkes, dat landelijk moet worden besproken. Daar laat OPA dit ook.

Lokale mogelijkheden
Op lokaal niveau vragen we ons bij veel raadsbesluiten af hoe de burgers er bij zijn betrokken. Het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet’ geeft ook nadrukkelijk een duiding richting Alkmaarders. Zo zegt de coalitie dat zij er zijn om ‘mensen te helpen hun leven in Alkmaar mooier te maken’ of om ‘Zoveel mogelijk initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen.’ Dat spreekt ons aan en daar willen wij graag aan bijdragen.

Voorstel Alkmaarders aan zet
OPA stelt voor om bij de komende landelijke verkiezingen de Alkmaarders te raadplegen over een aantal onderwerpen, onder het motto “Alkmaarders aan zet”. Alkmaarders kunnen naast het uitoefenen van hun kiesrecht, dan ook hun mening geven en stem uitbrengen over Alkmaarse onderwerpen. Het voordeel om dit te doen bij dergelijke verkiezingen is dat de opkomst representatief zal zijn en de Alkmaarse politiek dan echt wat kan met de uitslag.

OPA wil dat de Alkmaarders ook zelf invloed hebben op de thema’s waarover hun mening wordt gevraagd. Bijvoorbeeld door 100 Alkmaarders hiervoor bij loting uit te nodigen om input te leveren. Om praktische redenen leggen wij de uitvoering van het project “Alkmaarders aan zet” bij het college, en wij verwachten dat het college de raad bij de uitvoering betrekt. OPA denkt dat hiermee in 2019 begonnen kan worden, er zijn dit jaar immers twee landelijke verkiezingen. Juridische toetsing heeft uitgewezen dat dit goed mogelijk is.

Wat wil OPA hiermee bereiken?
Wij denken dat de gemeenteraad in brede zin het belangrijk vindt de Alkmaarders te horen en hen te betrekken bij wat er in Alkmaar speelt. Ons voorstel draagt bij aan herstel van de verbinding tussen samenleving en politiek en daarmee ook aan het vertrouwen in de Alkmaarse politiek. En het zorgt voor meer gedragen besluitvorming.
In de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar zullen wij met een motie komen. Zodat het niet alleen bij goede voornemens blijft, maar ook echt gaat werken.