Wat komt er van de Alkmaarse lobby richting provincie terecht?

Alkmaar is niet of nauwelijks zichtbaar in de programma’s van politieke partijen in de aanloop naar provinciale statenverkiezingen 2019. Dit terwijl veel besluiten en beleid vanuit provinciale staten alle Alkmaarders raakt en deelnemende partijen ruimschoots vertegenwoordigd zijn in de huidige coalitie en ook in de provincie. Daarover stellen we vragen aan het college...Beekdaelen, 29 december 2018

Geacht college,

Uit een inventarisatie van programma’s van uw politieke partijen in de provincie moet OPA tot de voorlopige, teleurstellende conclusie komen dat Alkmaar en de regio niet of nauwelijks worden genoemd. Ons kleine onderzoek hebben wij beperkt tot de partijen die er volgens u toedoen: VVD, CDA, PvdA, D’66 en GL en die traditiegetrouw (bijna) allemaal deel uit zullen gaan maken van het college van GS.

U heeft - op vragen van de VVD - aan de raad, bij monde van wethouder van Zon, toegezegd dat u een permanente lobby heeft over de verkeersstagnatie rond Alkmaar. Uit een inventarisatie blijkt dat de partijen in de provincie in hun programma’s Alkmaar en de stagnatie van verkeer op de ring Alkmaar in het geheel niet noemen. Wel stelt een der partijen dat landbouwverkeer mogelijk moet zijn op de ring rond Alkmaar, anderen van uw collega’s in de provincie stellen dat er heel minimaal of geheel geen geld meer naar auto-infrastructuur moet.

In geen der programma’s is de scharnierfunctie van Alkmaar benoemd. Uw voorzitter heeft dit nog onlangs aan de raad gepresenteerd, Alkmaar zou de verbinding kunnen vormen tussen Amsterdam en Noord Holland Noord. Alkmaar zou moeten investeren in binnenstedelijke woonmilieus, dit zou mensen aan kunnen spreken die nu in Amsterdam wonen. In het regionale Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ is dit ook vastgelegd en daarbij is optimale bereikbaarheid als essentiële voorwaarde genoemd. ‘...Voor deze drie ambities is een goed functionerend infrastructureel netwerk essentieel. Woning, werkplek en school moeten optimaal bereikbaar zijn. Veel inwoners van de regio werken elders. Vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit kwaliteit van leven is het belangrijk dat de regio goed verbonden is met zijn omgeving’. (blz33).

De programma’s van de genoemde partijen speken echter bijna allemaal of alleen over de regio Amsterdam als het gaat om infrastructuur of het bouwen van meer woningen; plaatsen zoals Alkmaar mogen alleen voor eigen behoefte bouwen.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

Verkeersinfrastructuur

 • Heeft u – conform uw toezegging in de begrotingsraad- (permanente) lobby gevoerd richting provincie rond de verkeersstagnatie in Alkmaar.
  Zo ja, wanneer hebben deze overleggen plaatsgehad?
 • Wat zijn de concrete, zichtbare resultaten van deze overleggen?
 • Gaat de provincie extra geld steken in de infrastructuur in Alkmaar?
 • Bent u het met OPA eens dat er geen landbouwverkeer over de ringweg van Alkmaar moet rijden en dat de provincie zich moet houden aan eerder gemaakte afspraken hierover?
 • Wanneer wordt het project aansluiting A9 bij Heiloo weer vlotgetrokken? In een der programma’s staat dat dit project is opgeschort.

Wonen
 • Wat zijn de concrete lobbyresultaten met de provincie inzake de scharnierfunctie van Alkmaar?
 • Heeft u nadat dit in bepaalde beleidsstukken is opgenomen, nog concrete afspraken gemaakt met de provincie en de regio hoe hieraan verder invulling wordt gegeven? Zo ja, wat zijn deze afspraken dan en wanneer hebben deze overleggen plaatsgehad?
 • Wat zijn concreet de afspraken die u als regio Alkmaar over het aantal woningen heeft gemaakt met de Provincie? Wat betekent dat voor de gemeente Alkmaar.
 • Welke concrete punten die opgenomen kunnen worden in het nieuwe programma 2019- 2023 heeft u ingediend of gaat u indienen bij de Provincie?


Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar