Motie: Zieke bomen verdienen ook een second-opinion

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 13 december 2018:

Constaterende dat:

- In de groenstrook in het midden van de Nassaulaan in Alkmaar nog 13 Paardenkastanjes staan;

- al sinds 1906 bomen op de Nassaulaan staan;

- Het College van Alkmaar voornemens is om de bomen te kappen omdat ze ziek zouden zijn;

Overwegende dat:

- De bomen op de Nassaulaan er al ruim 100 jaar staan;

- De bomen beeldbepalend zijn voor Alkmaar;

- Er op basis van een advies een kapvergunning wordt gevraagd;

- De Historische Vereniging Alkmaar bij monde van de heer L. Spaans aangeeft dat een andere blik op de zaak misschien tot een ander oordeel zou kunnen leiden.


Roept het college op om:

Om een second-opinion te laten uitvoeren om te kijken of de bomen zijn te redden.

Alles in het werk te stellen om de bomen te behouden voor de Nassaulaan.

En gaat over tot de orde van de dag.


de indiener:

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)


Toelichting Historische vereniging Alkmaar (HVA);

Na de zorgen om de bomenkap in de Hout gaan er nu ook dertien monumentale paardenkastanjes in de Nassaulaan gekapt worden. Al In 1906 ontwierp L.A. Springer de opzet van het Nassaukwartier met daarin een driehoekig plein. Springer was tuinarchitect te Haarlem en sinds 1902 adviseur groenvoorziening in Alkmaar. De toegang tot het Nassauplein kwam er via een brede laan met een groen middenplantsoen. U zult het straks moeten doen met de laatste paardenkastanjes op het Bolwerk. U vindt ze nog langs het water bij het Kruithuisje.  En die kastanje bij het kruispunt Stationsweg/Helderseweg kon ook al niet behouden worden!  Kappen was volgens de Spoorbuurtbewoners niet nodig.  Er kwam actie voor behoud.  Het enige resultaat was dat de gekapte kastanje op andere wijze als straatmeubilair verder leefde.  Jan Gunneweg maakte er twee  banken van die aan de rand van de Spoorbuurt (Geesterweg en hoek Stationsweg/Helderseweg) geplaatst werden.  Kort geleden begaf een andere  bank het aan de Stationsweg. Zou het wellicht een idee zijn de kastanjes van de Nassaulaan, als de kap moet doorgaan,  ook opnieuw te gebruiken voor zitbanken?

Er zijn meer bomen die het predikaat ‘monumentaal’ verdienen. Denk aan de plataan in de Alkmaarder Hout vlak bij de muziektent.  Springer liet bij de herinrichting van de Alkmaarder Hout deze plataan ongemoeid. En dan de monumentale bomen  in het Wildemanshof! De eeuwenoude leilindes geven er in de zomer nog steeds  schaduw. Bij het nauwkeurig beschouwen van deze leilindes zult u  al snel de spandraden opmerken. Zij zorgen er mede voor dat deze oude bomen overeind kunnen blijven.  In 2013 stond men tijdens de grote restauratie voor de vraag of ze gekapt moesten worden. Maar het kappen van enkele lindes zou het harmonische beeld binnen het hofje  totaal verstoren. Anders dan bij de Nassaulaan, waar inmiddels zes kastanjes gekapt zijn, besloot men hier tot handhaving van het geheel zo lang het kan. Nader onderzoek wees uit dat kappen nu nog niet aan de orde was. Verdienen de monumentale paardenkastanjes van de Nassaulaan ook een nader onderzoek? Het zou niet voor het eerst zijn dat een ‘second opinion’ een ander licht op de zaak werpt.

Column