OPA aan Bruinooge: Houdt rug recht!

OPA stelt al enkele weken vragen aan het Alkmaarse college van B&W over de toestroom van asielzoekers in onze gemeente. Antwoorden bleven uit of kwamen opeens (!) via de media. Informatievoorziening naar de raad over gevoelige onderwerpen moet beter. Afspraak is afspraak.

Alkmaar, 25 oktober 2018

Geacht college,

De burgemeester van Alkmaar heeft in het kader van zijn coördinerende taak er de afgelopen jaren op toegezien dat de raad zijn taak goed kon uitoefenen, ook over onderwerpen als opvang asielzoekers en huisvesting statushouders. OPA constateert dat het nieuwe college hierin een andere lijn trekt.

Op 27 september jl. heeft mijn fractie vragen gesteld in het vragenhalfuurtje over het standpunt van college Alkmaar over het standpunt van de gemeente Castricum inzake statushouders. Mevrouw Konijn heeft namens het college geantwoord dat het college het krantenartikel ook net had gelezen en dat het college nog geen standpunt had ingenomen. Mevrouw Konijn heeft een memo toegezegd dat de raad binnen vier weken zou ontvangen. Daags daarna stond er een artikel in het Noord-Hollands Dagblad, waarin een gemeentewoordvoerder uitgebreid ingaat op de kwestie. Op schriftelijke vragen van OPA over informatievoorziening via de media, antwoordt het college dat zij de krant niet heeft geïnformeerd over dit onderwerp. Wij doen u hierbij een kopie van het bewuste krantenartikel toekomen, op basis waarvan wij de vragen hebben gesteld.

OPA heeft de volgende vragen, in het kader van art. 42 RvO:

  • Deelt u de mening van OPA dat een woordvoerder van de gemeente Alkmaar altijd namens het college het woord voert c.q. de krant te woord staat? Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, hoe kunt u dan zeggen dat u als college de krant niet heeft
geïnformeerd?
  • Waarom is er nog geen duidelijkheid over het standpunt van het college Alkmaar inzake het standpunt gemeente Castricum? Waarom heeft u uw toe zegging geen gestand gedaan om een memo binnen vier weken te verstrek ken?
  • Wat is uw standpunt inzake dit onderwerp?

Vandaag ontvingen wij een memo over de huisvesting van asielzoekers aan de Robonsbosweg. In het memo straat: ‘Aangezien over dit onderwerp in de pers wordt gecommuniceerd, hecht het college er waarde aan u te informeren’. Blijkbaar had u de raad niet geïnformeerd wanneer er niets over zou zijn verschenen in de krant. OPA vindt dat de informatievoorziening beter moet.
  • Wat is de reden dat u alleen de raad informeert, omdat de pers er aandacht aan besteed?
  • Kunt u kort uw beleid toelichten inzake informatievoorziening aan raad en be volking over dit soort gevoelige onderwerpen.

OPA constateert dat u als college in de pers uitdraagt dat het COA een contract heeft tot 9 mei. Formeel is dat juist. In dat contract is ook een beperking voor het aantal asielzoekers op deze locatie opgenomen: zo zou de bovenste etage niet mogen worden gebruikt. Dat was een compromis in het vorige college. In zijn voormalige rol als fractievoorzitter, heeft de heer Verbruggen toen gefulmineerd tegen deze beperking.
  • Houdt u zich voor wat betreft de aantallen exact aan het contract? Zo nee, op basis waarvan meent u van eerdere besluitvorming te mogen afwijken?

Burgemeester Bruinooge heeft zowel in raad als richting bevolking duidelijke uitspraken gedaan. 3 jaar is 3 jaar, afspraak is afspraak. Ondergetekende heeft daar destijds ook om gevraagd en de burgemeester was hierover glashelder. In de vorige periode heeft de heer Bruinooge dat telkenmale herhaald. ‘Alkmaar had na 3 jaar voldoende zijn steentje bijgedragen’, was ook de gedachte van de burgemeester. OPA gaat ervan uit dat de burgemeester zijn rug recht houdt; OPA ziet dit als een afspraak met de bevolking. OPA vindt dat de burgemeester in een onmogelijke positie wordt gebracht wanneer hij deze belofte geen gestand kan doen.
  • Deelt u de mening van OPA dat de 3 jaar ook een afspraak met de bevolking is? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening van OPA dat de burgemeester in een onmogelijke positie komt wanneer hij zijn uitspraken geen gestand kan doen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groeten,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column