Nieuwe coalitie: je hoort niets meer over veiligheid

OPA wil weten wat er met budget cameratoezicht gebeurt en stelt vragen over onuitgevoerd veiligheidsbeleid..
Alkmaar, 22 oktober 2018

Geacht college,

U bent al weer bijna een half jaar aan de slag op basis van het coalitieprogramma “Alkmaar aan zet”. In dit coalitieprogramma is er op voorstel van de VVD gebroken met de Alkmaarse traditie (sinds 2002) om een wethouder veiligheid te benoemen..
De positie van de burgemeester wordt bekrachtigd in het coalitieprogramma waarbij wordt aangegeven dat hij de raad moet informeren.

Behoudens een een-tweetje tussen de burgemeester en de VVD fractie inzake een vermeende inbraakgolf, hoor je niets meer. OPA constateert dat veiligheid geen prioriteit heeft bij dit college.

In mei 2016 is door de raad een Kadernota Veiligheid 2016-2018 vastgesteld. In deze nota staat dat het college de commissie bestuur en middelen informatie presenteert over actuele stand van veiligheid in Alkmaar om zodoende de raad de gelegenheid te geven om zijn kaders te stellen, maar ook om zijn controlerende taak uit te voeren. In de afgelopen jaren is dat ook structureel gebeurd. Op het moment dat de presentatie een keer buiten de commissie werd gegeven, is uitdrukkelijk verzocht om de presentatie in de commissie te geven. U als college heeft er nu voor gekozen om de commissie te onthouden van informatie, naar wij aannemen om hiermee uit te stralen dat veiligheid bij dit college geen prioriteit heeft. OPA constateert dat u een raadsbesluit niet volledig uitvoert.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO

Wat is de reden dat u sinds het aantreden van de nieuwe coalitie zich niet meer houdt aan het raadsbesluit om de raad 3 keer per jaar te informeren over de stand van zaken rond veiligheid

Bent u bereid dit alsnog te doen, al dan niet in een aparte bijeenkomst?

Zijn de doelstellingen behaald om het aantal inbraken en meldingen jeugdoverlast met de in de kadernota vastgestelde cijfers te laten zakken? Zo niet, wat zijn dan de cijfers en wat gaat u hiervoor voor extra’s doen?

In de meerjarenraming staan gelden gereserveerd voor uitbreiding cameratoezicht. Hoe gaat u dat budget inzetten en waar komen de camera’s te hangen?

De nota loopt dit jaar af. Volgens de politiewet moet je als gemeente eens in de 4 jaar een dergelijk plan opstellen. Wanneer komt u met een nieuw beleidskader?

In afwachting van een spoedige reactie, Hoogachtend,

Victor Kloos
Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column