En dan komt het konijn uit de hoge hoed...

Donderdag 27 september stelde OPA enkele vragen aan het college over het Castricumse plan om asielzoekers geen voorrang (meer) te geven bij toewijzing van sociale huurwoningen.
Echte antwoorden bleven uit, de wethouder wilde eerst intern overleggen en zou over vier weken met een ‘Memo’ komen.

Vanmorgen bleek opeens dat het college de beantwoording via de krant (het NHD) doet. OPA stelt vandaag art. 42 vragen over deze gang van zaken.


Standpunt college niet in raad, wel in krant

Alkmaar, 30 september 2018


Geacht college van B en W,

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben de fracties van GroenLinks en OPA vragen gesteld over het artikel in het Noord Hollands Dagblad van die ochtend over het nieuwe beleid van de gemeente Castricum inzake huisvesting statushouders . Dit beleid is een trendbreuk met het beleid dat wij voeren in onze regio.

Op vragen van ons hoe het college hier tegenover staat en of het college de lobby die Castricum wil starten richting Den Haag steunt gaf wethouder Konijn namens het college van B en W aan dat zij ook het bericht net hadden gelezen en dat er in het college nog over moest worden gesproken. Het standpunt van het college zou binnen 4 weken in een memo worden verwoord .

Daags daarna komt er een konijn uit de hoge hoed. Het standpunt van het college staat in een uitgebreid bericht in het Noord Hollands Dagblad waarin door de gemeente wordt aangegeven dat Alkmaar niet af wil van de door de staat opgelegde verplichtingen in tegenstelling tot Castricum. Daarmee heeft het college een duidelijk antwoord gegeven in de krant wat niet aan de raad werd gegeven .

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO

  • Wat is de reden dat het college het standpunt wel in de krant laat zetten en niet aan de raad laat weten wanneer over hetzelfde onderwerp vragen worden gesteld ?
  • Is het standpunt van het college afgestemd met de regio ? Zo ja, kunt u aangeven wanneer. Zo nee, hoe verhoudt dit zich tot uw ambities in het kader van de regionale samenwerking .

In afwachting van uw reactie,

Victor Kloos

Raadslid OPA

Column