OPA: Rapporten ondersteunen fusie niet

Zo vlak na de verkiezingen probeert het Alkmaarse college zich te mengen in een discussie die in Heerhugowaard en Langedijk speelt. OPA heeft het college om opheldering gevraagd middels art. 42 vragen:


Waar blijft de blik naar kustgemeenten en Amsterdam?
Vragen art. 42, RvO

Alkmaar, 18 september 2018

Geacht college,

Bij onze buurgemeenten Heerhugowaard en Langedijk vinden op het niveau van de gemeenteraad discussies plaats over een ambtelijke fusie tussen beide gemeenten en de mogelijkheid om deze al dan niet uit te breiden tot een bestuurlijke fusie. Het college van Alkmaar heeft zich gemengd in deze discussie en zichzelf uitgenodigd om te praten over bestuurlijke samenwerking. In de krant wordt zelfs gesproken over fusie, getuige de benaming ‘wethouder fusie’ en ook over maar liefst 250.000 inwoners.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is verbaasd over deze koerswijziging van het college. De gemeenteraad heeft immers in 2017 een omgevingsvisie tot 2040 vastgesteld, die uitgaat van Alkmaar als scharnierstad tussen (de metropool) Amsterdam en De Greenport Noord-Holland Noord. In de regio is na intensieve samenwerking het regiobeeld ‘Diversiteit als troef’ vastgesteld, waarin ook juist de scharnierfunctie van Alkmaar benoemd is als een kans. Kansen voor wonen en toerisme en ook voor de economie, inclusief de innovatieve agrarische sector.

OPA is voorstander van goede en intensieve samenwerking met Heerhugowaard en Langedijk, maar zeker ook met de kustgemeenten. Zo kunnen we regionaal, gezamenlijk ook de blik richten naar Amsterdam, de Metropoolregio. De gemeente Alkmaar zou volgens OPA haar scharnierfunctie beter kunnen benutten, als Alkmaar de krachten uit het zuiden van de provincie kan verbinden met Noord Holland Noord. OPA denkt dat het college van Alkmaar kansen mist die de kustgemeenten en de Metropoolregio bieden als zij alleen de focus legt op Heerhugowaard en Langedijk. OPA vindt dat je meer naar het zuiden zou moeten kijken dan naar het noorden.

In de door het college aangedragen rapporten staat dat deze zijn gemaakt om uitvoering te geven aan de in oktober 2016 in de raad aangenomen motie ‘Sterke gemeente in een bewegende regio’. In deze rapporten wordt genoemd dat:

 1. Er intensivering moet plaatsvinden van de samenwerking met MRA.
 2. Met de samenwerkingspartners meer gefocust moet worden op de kernkwaliteiten.
 3. Alkmaar als 100.000-plus gemeente groot genoeg is om binnen de regio zijn positie waar te maken en voor eigen inwoners beleid te voeren.
 4. Regio Alkmaar het beste kan worden benaderd als ware het één stad.
 5. De financiële situatie van Langedijk het meest risicovol is.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO. OPA wil deze vragen- conform hetzelfde reglement- graag beantwoord zien in de eerstkomende raadsvergadering van 27 september 2018.
 • Bent u het met ons eens dat in de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie en in het regiobeeld de scharnierfunctie van Alkmaar tussen Zuid en Noord een centraal element is voor de verdere ontwikkeling van Alkmaar en de regio?
 • Zo ja, wat is dan de reden dat u zich nu uitdrukkelijk mengt in de discussie met uw brief en uw standpunt naar de gemeentebesturen Heerhugowaard en Langedijk en daarmee de focus en de koers verlegt? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe verhoudt de focus op Heerhugowaard en Langedijk zich tot het rapport dat door het college wordt aangehaald waarin ook gepleit wordt om naar de BUCH te kijken?
 • Hoe denkt het college, gezien de risicovolle financiële situatie van Langedijk, de lastendruk voor de burgers van Alkmaar laag te houden wanneer er sprake zou zijn van een fusie?
 • Hoe denkt het college de uitvoering van Omgevingsvisie tot het ontwikkelen van de Kanaalzone als hoogwaardige stedelijke omgeving te kunnen combineren met de woon- en werkopgave van Langedijk en Heerhugowaard?
 • Kan aan de scharnierfunctie niet beter inhoud worden gegeven door er van uit te gaan, zoals het rapport noemt: dat regio Alkmaar het beste benaderd kan worden als ware het één stad? Legt u dat nu naast u neer?
 • Waar baseert het college het aantal van 250.000 inwoners op dat in de krant is genoemd ?

Met vriendelijke groet,

Victor Kloos,

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column