Motie OZB

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, beraadslagende over de kaderbrief.

Constaterende:

dat in de kaderbrief wordt gesteld dat de lasten zo laag mogelijk gehouden worden,

dat in het coalitieprogramma van VVD, Groen Links, PvdA, D66 en CDA niet specifiek wordt ingegaan op de OZB voor woningen.


Overwegende

dat het voor Alkmaarse burgers belangrijk is om te weten hoe de lastendruk de komende jaren zich ontwikkelt,

dat de kaderbrief hiervoor voldoende financiële ruimte biedt om deze duidelijkheid te geven.


Spreekt uit

Dat de meerjarenbegroting 2019 - 2022 van de gemeente Alkmaar zodanig wordt opgesteld dat de OZB voor woningen in ieder geval niet wordt verhoogd.

En gaat over tot de orde van de dagVictor KloosToelichting: OPA vindt het belangrijk dat Alkmaarders zoveel mogelijk duidelijkheid krijgen over de lastendruk vanuit de gemeente. We spreken over ‘in ieder geval niet verhogen’, behoudens de indexatie. OPA kan zich voorstellen dat - wanneer de raad besluit daadwerkelijk de OZB voor bedrijven niet te indexeren in bepaalde jaren- de belasting voor burgers dan ook niet wordt geïndexeerd.