OPA: Gezamenlijke surveillances politie en toezicht

 In weekenden stadstoezicht 24/7 bereikbaar Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord op 7 juni jl. in de raadsvergadering heeft OPA de coalitie een compliment gemaakt over het aanstellen van 5 senior inspecteurs stadstoezicht. Dit komt overeen met het OPA partijprogramma waar wij speken over extra stadsmariniers, die ervaring moeten hebben gehad als politie- agent dan wel marinier. OPA heeft in de raad gepleit deze nieuwe functionarissen zo spoedig mogelijk aan te stellen, het coalitieprogramma spreekt zich niet uit wanneer deze mensen worden aangesteld. OPA constateert dat in het coalitieprogramma wordt gesproken over de te verbeteren samenwerking met politie. OPA denkt dat een praktisch goede samenwerking mogelijk kan zijn door als politie gezamenlijk te surveilleren met afdeling Stadstoezicht.

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO

Wat wordt het concrete verschil tussen een senior inspecteur stadstoezicht en een inspecteur stadstoezicht die wij nu kennen?

Gaat de senior inspecteur ook daadwerkelijk op straat werken?

Deelt u de mening van OPA dat de senior aantoonbare ervaring moet hebben bijvoorbeeld als marinier of politieagent?

Wat moet er aan de samenwerking tussen politie en toezicht verbeteren?

Kunt u aangeven wanneer u de samenwerking concreet heeft verbeterd?

Bent u van plan om bepaalde surveillances tussen politie en BOA’s gezamenlijk uit te laten voeren?

Zo ja, wanneer wordt dit gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?

OPA wil graag dat de seniors nog dit jaar worden aangesteld. Gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? Wanneer dan wel?

Met vriendelijke groeten,

Jan Hoekzema

Column