Geloof of Grondwet?

Geloof of Grondwet?

OPA wil onderzoek naar fundamentalisme
 
Alkmaar, 6 januari 2017
 
Geacht College,
 
In het AD van 4 januari jl. spreekt de socioloog Ruud Koopmans zich uit over de noodzaak om het gevaar van de radicale islam in het westen beter onder ogen te zien en zich weerbaarder op te stellen.
Professor Koopmans is van mening dat de Islamitische gemeenschap zich duidelijker moet uitspreken tegen terreur. Het verbaast hem dat dit niet op grote schaal gebeurt. Volgens hem wordt dit zwijgen van de Islamitische gemeenschap verklaard door het feit dat een groot deel van die gemeenschap ( 45% ) ‘fundamentalistisch’ denkt. Daarmee bedoelt hij dat zij maar één interpretatie van de Koran tolereren en die boven de Nederlandse wet  stellen. En daarmee ook boven de rechtsstaat. 10 tot 20% van hen zou ook bereid zijn geweld te accepteren -ook tegen burgers- om de islam te verdedigen.

In het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer’ is opgenomen dat:  ‘In Alkmaar mag iedereen de eigen godsdienst praktiseren, maar het kan nooit zo zijn dat onder het mom van religie iemand jou een godsdienst of godsdienstige gebruiken kan opdringen. In een samenleving, gebaseerd op joods-christelijke-humanistische traditie is godsdienst een individueel recht, geen plicht van de gemeenschap. Het is dus niet de kerk, de synagoge of de moskee die bepaalt wat wel en niet mag, maar de democratie waarin burgers uiteindelijk zelf bepalen, via hun volksvertegenwoordiging, wat wel en niet is toegestaan’. 

Het coalitieakkoord stelt ook dat extremisme en radicalisering niet getolereerd kunnen worden en moeten worden opgespoord en hard worden aangepakt. De beleden tradities zijn wel ondergeschikt aan de Nederlandse wetgeving. In onze gemeente is geen plaats voor rassenhaat, vrouwenonderdrukking, religieus fanatisme, eerwraak of homohaat.

Kortom: niet de Bijbel of de Koran bepalen, maar de grondwet en de rechtsstaat.

Daarom heeft het afgelopen jaar de burgemeester hierover zijn visie en plan van aanpak opgesteld en besproken met de raadscommissie. Hij heeft daarbij aangegeven dat het Alkmaarse beleid gebaseerd is op VNG-richtlijnen en dat hij inzet op dialoog met migrantenorganisaties. Daarna is de gemeenteraad niet meer geïnformeerd over de gang van zaken rond dit onderwerp.
Het spraakmakende interview met professor Koopmans ( zeker niet de eerste de beste) roept bij de Onafhankelijke Partij Alkmaar de vraag op of wij voldoende op de hoogte zijn van de opvattingen die er op dit punt leven in de moslimgroeperingen van Alkmaar, om een succesvol integratiebeleid en anti- radicaliseringsbeleid te kunnen voeren.  Delen zij de opvatting dat Grondwet en Rechtsstaat boven geloof, de Koran gaan? En als dat zo is, zijn zij bereid dit openlijk uit te spreken?  Of kloppen de cijfers van professor Koopmans? In dat geval is er volgens OPA reden tot zorg en aanscherping van het beleid.
 
OPA wil graag nader onderzoek naar deze situatie en heeft daarom de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO.
 
Is de burgemeester bereid in de dialooggesprekken aan de verschillende moslimorganisatie voor te leggen dat zij zich uitdrukkelijk en publiekelijk uitspreken tegen terreur? En zich ook publiekelijk uit te spreken over het primaat van de grondwet en de rechtsstaat boven de Koran? Om daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen voor hun gemeenschap?

Is het college bereid een onafhankelijk onderzoek te doen naar de mate van fundamentalisme in de Alkmaarse Moslimgemeenschappen en bent u ook bereid hierin de expertise van professor Koopmans te gebruiken?
Zo ja, wilt u de bevindingen van dit onderzoek met de raadscommissie bespreken? Zo nee, graag onderbouwing over hoe zich dat dan verhoudt met het coalitieakkoord.

Zijn de burgemeester en het college bereid tot een strengere aanpak van extremisme als uit het onderzoek blijkt dat de cijfers waar professor Koopmans het over heeft overeenkomen met de situatie in Alkmaar?

Bent u bereid in gesprek te gaan met professor Koopmans om hem te vragen hoe wij ons integratiebeleid nog beter inhoud kunnen geven? 

In afwachting van uw spoedige beantwoording.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hoekzema
Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA).