Initiatieven Bunker Alkmaarder Hout zijn welkom!

Ja, als er initiatieven zijn uit de samenleving wil het college deze graag serieus nemen, al dus het college van B&W in reactie op de schriftelijke vragen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Het lid van de Raad, Yolande de Bont, heeft ons bij brief van 14 mei 2016 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud:

Op 15 maart 2007 heeft de toenmalige gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om gebruiksmogelijkheden van de Bunker (provinciaal monument) in de Alkmaarderhout te onderzoeken. Aanleiding hiervoor was het Burgerinitiatief ingediend door mevrouw E, Wiggermans, om de bunker de status te geven van monument tegen racisme. Er is vorm gegeven aan dit verzoek van de raad; er is een prijsvraag uitgeschreven, een jury heeft een keuze gemaakt uit de inzendingen en deze zijn voorgelegd aan de raad. Uiteindelijk is heeft het voorstel het in 2009, niet gehaald. Ook de Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft zich destijds geen voorstander getoond. Nu bereiken ons meerdere verzoeken om toch nog eens te kijken naar de gebruiksmogelijkheden van de Bunker. Voortschrijdend inzicht heeft de huidige fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar doen besluiten om het college een aantal schriftelijke vragen te stellen;
1. Is het college bereid om de gebruikersmogelijkheden te heroverwegen? (Gaarne onderbouwing van het antwoord).
2. Op welke wijze zou het college van B&W gehoor kunnen geven aan suggesties/verzoeken om gebruikersmogelijkheden voor de bunker in de Alkmaarderhout al dan niet vorm te geven?

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

1. Ja, als er initiatieven zijn uit de samenleving wil het college deze graag serieus nemen.

Door de commissie Samenlevingszaken is in de vergadering van 11 maart 2008 aan het college opdracht gegeven om de aanbestedingsprocedure voor de bunker in de Alkmaarder Hout nader uit te werken, de weging van de gunningcriteria te bepalen en een jury samen te stellen. Waarbij in de weging van de gunningcriteria minimaal de in de collegenota d.d. 22 januari 2008 (blz. 2 ) opgenomen randvoorwaarden en criteria worden opgenomen. Omdat er in 2008 door uw Raad kaders zijn vastgesteld omtrent het gebruik van de bunker zal het college op basis van deze bestaande beleidsafspraken en gestelde kaders wederom hanteren.

De gestelde kaders, kwaliteitscriteria zijn:
- Handhaven beuken rond de bunker.
- Indien het een commerciële invulling betreft komen alle kosten van realisatie en beheer voor rekening van de inschrijver.
- Indien het een niet-commerciële invulling betreft is een bijdrage van de gemeente in de investering mogelijk, met een maximum van eenmalig € 200.000. Hiervoor zijn nog geen middelen in de begroting opgenomen.
- Het plan mag geen uitbreiding van parkeerplaatsen nodig maken.

Daarbij mee te geven kwaliteitscriteria:
- De bebouwingsoppervlakte zo klein mogelijk
- Zo veel mogelijk behoud van groen
- Bestemming die weinig of geen autoverkeer aantrekt.
- Aansluiting op de omgeving
- Bijdrage aan het gebruik van de Alkmaarder Hout
- Culturele waarde
- Invloed op uitstraling van de stad Alkmaar
- Vergroting natuurwaarde.

2. Zoals onder 1). aangegeven hanteert het college de huidige kaders bij het beoordelen van plannen.
De initiatiefnemers van destijds zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun plan opnieuw in te dienen als er zich nieuwe initiatieven aandienen.

Voel u uitgedaagd!

Column