Opvang 600 vluchtelingen in het belastinggebouw is voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) onwenselijk.

Door de besluitvorming op landelijk niveau worden diverse gemeenten voor een voldongen feit gesteld. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil niet weglopen voor deze verantwoordelijkheid maar wil een evenredige verdeling over de regio. Op dit moment vangt Alkmaar 440 vluchtelingen op in de reeds bestaande AZC.
 
Het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om 600 asielzoekers extra op te vangen in het voormalig belastingkantoor in Alkmaar is voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar een brug te ver.
 
De OPA fractie heeft de burgemeester gevraagd om de opvang van asielzoekers als raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad maar kreeg daar geen medewerking voor. Aanstaande maandag 26 oktober zal een wensen en bedenkingen raadsvergadering worden gehouden. In een wensen en bedenkingenraad kan de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen kenbaar maken maar staat de raad buitenspel in de besluitvorming omtrent de opvang. OPA is van mening dat de gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging het aangewezen gremium is om een dergelijk ingrijpend besluit te nemen. In diverse andere gemeenten is dit wel als raadsbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Door 600 mensen in een kantoorpand te huisvesten is de kans op beheers problemen groot. De veiligheid van de Alkmaarders en van de asielzoekers kan niet worden gegarandeerd. In de directe omgeving zijn scholen gevestigd, zijn diverse sportverenigingen gevestigd en op korte afstand is een camping gelegen.  
 
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst (op 6 oktober jl in de OSG Willem Blaeu) hebben, naast voorstanders, veel mensen aangegeven grote bezwaren te hebben tegen de opvang in het belastingkantoor. Veel aanwezigen gaven aan bang te zijn voor hun kinderen die daar naar school gaan of bij de sportverenigingen hun sport beoefenen en zich bedreigd zullen gaan voelen. Ook een aantal ondernemers gaf aan bang te zijn voor de veiligheid en rust in en rond hun bedrijf.
 
Voor OPA is het belangrijk dat de opvang van asielzoekers verdeeld wordt over alle gemeenten in onze regio. Een eenvoudige rekensom leert dat Alkmaar meer doet dan de regio. OPA vindt dat iedere gemeente zijn steentje moet bijdragen. Een deel van de genoemde 600 asielzoekers zou in Alkmaar opgevangen kunnen worden en de overige in onze omliggende gemeenten. OPA is voorstander van een beheersbare kleinschalige opvang verdeeld over de regio, dat de COA dit uit kostenoverweging niet ziet zitten is voor OPA geen argument. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze Alkmaarse inwoners gaat boven de kostenafweging van de COA. Kleinschaliger opvang is ook beter voor maatschappelijk draagvlak en maatschappelijke integratie voor die asielzoekers die straks wel de vluchtelingenstatus krijgen.  Verder mogen de kosten van de opvang niet ten laste van de Alkmaarse begroting komen. OPA eist een toezegging van de burgemeester dat alle directe en indirecte kosten voor de opvang van Asielzoekers door de COA (lees Overheid) worden vergoed.
 
Afgelopen week ontvingen wij een brief waarin de Commissaris van de Koning de heer Remkes de gemeenten vraagt om te onderzoeken of een grootschalige opvang van 2000-2500 asielzoekers binnen de gemeente mogelijk is. De OPA fractie is, zoals hierboven eerder genoemd, tegen grootschalige opvang. Wij roepen het college dan ook op om hier afwijzend op te reageren.   
 
Verder hebben wij in een eerste verklaring aangegeven wat onze voorwaarden zijn voor de opvang van asielzoekers in Alkmaar, deze zijn te lezen op onze website www.opa-alkmaar.nl
 
Jan Hoekzema
Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column