OPA wil waarborgen voor vluchtelingenopvang.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) is een stadspartij die de belangen van Alkmaar en haar inwoners behartigt. In het oprichtingsstatuut is hier zelfs een volle passage aan geweid. De leidraad dat het belang van Alkmaar en haar inwoners  centraal staan is bepalend voor de politieke koers van de OPA.  Zo ook in het vluchtelingen vraagstuk. Alleen onder stringente voorwaarden wil de Onafhankelijke Partij Alkmaar zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen; nu de landelijke regering afspraken  heeft gemaakt om vluchtelingen op te vangen in Nederland is Alkmaar genoodzaakt om een bijdrage te leveren.
 
OPA vindt de volgende stringente voorwaarden  van belang:
 
- de kosten voor huis en verblijfskosten van de vluchtelingen moeten betaald worden door het rijk. Met verblijfskosten wordt ook bedoeld het gebruik van voorzieningen in Alkmaar.
- het aantal vluchtelingen moet evenwichtig over de regio worden verdeeld, zo zal bijvoorbeeld Heiloo, Bergen, en Heerhugowaard een ( extra) prestatie moeten leveren
- uitgangspunt moet blijven dat de vluchtelingen weer teruggaan naar het land van herkomst.
- de vluchtelingen moeten ook een tegenprestatie leveren in de vorm van vrijwilligerswerk.
- er moet een duidelijk plan komen hoe om te gaan met huisvesting en daarbij ook transparant aangeven wat het voor consequenties heeft voor Alkmaarders die al lang ingeschreven zijn voor een huurwoning.
- er moet een veiligheidsplan komen rond en om een opvang in belang van Alkmaarders en de vluchtelingen
 
OPA vindt dat de discussie over vluchtelingen open en fair moet worden gevoerd in ( de gemeenteraad van) Alkmaar.  OPA wil dat er goede informatievoorziening naar de bevolking komt en dat bewoners rond de locatie van de  vluchtelingenopvang in de vorm van informatiebijeenkomsten  worden geïnformeerd. . " Er moet begrip worden opgebracht voor de Alkmaarders die het totaal niet zien zitten dan wel de komst van de vluchtelingen bedreigend vinden.  Te snel worden deze meningen getypeerd en afgedaan als uiterst rechts of meer van dat soort waardeoordelen,  OPA vindt dat geen juiste benadering en geen recht doen aan de mening van deze mensen. " aldus Jan Hoekzema, fractievoorzitter.

Column