Schriftelijke vragen OPA en VVD over de parkeerproblematiek op het Schermereiland

Schriftelijke vragen VVD en OPA over de parkeerproblematiek op het Schermereiland

Aan het college van B&W te Alkmaar,

Datum: 13-06-2015
Betreft: Schriftelijke vragen, artikel 42 RvO

Onlangs, op 10 juni jongstleden, vond een informatieavond plaats voor de bewoners van het Schermereiland over de parkeerproblematiek die is ontstaan met het gereedkomen van 764 woningen op het jaagpad.  Hoewel het tot stand komen van deze woningvoorraad in eerste instantie goed nieuws is, brengt dit wel zorgen met zich mee over de ruimte voor parkeren voor de overige bewoners van het Schermereiland. De bewoners hebben inmiddels bij de fracties van OPA en de VVD aan de bel getrokken hierover. De bewoners voelen zich weinig betrokken bij het tot stand komen van de plannen en geven aan dat hun oplossingen onvoldoende serieus worden genomen. Het college zou hebben voorgesteld om vergunninghoudersparkeren in te voeren op het Schermereiland. De fracties van de VVD en OPA laten hierbij weten terughoudend tegenover vergunninghoudersparkeren op het Schermereiland te zijn, zeker als ook de bewoners tegen zijn. De problematiek op het Schermereiland noodzaakt de OPA en de VVD ertoe om schriftelijke vragen te stellen in het kader van artikel 42 RvO.

1. Erkent u de problematiek rondom het parkeren op het schermereiland?
2. Zoja, Welke oplossingen ziet u op dit moment om de problemen aan te pakken?
3. Is het college bereid om met de bewoners in overleg te treden en naar een passende oplossing te zoeken?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Pascal Schipper (OPA) en Stefan de Haan (VVD)

Column