Alkmaarse ondernemers moeten voorrang hebben bij aanbestedingsbeleid.

Raadslid Jan Hoekzema heeft het College van B&W vragen gesteld over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Alkmaar.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar.

Alkmaarse ondernemers moeten voorrang hebben bij aanbestedingsbeleid.

OPA: Wil graag weten wat de effecten zijn van bovengenoemd beleid.

Alkmaar, 17 mei 2015

Geachte College,

Het raadsvoorstel inkoop en aanbestedingsbeleid  is in 2013 aangenomen door de gemeenteraad. Bij dit raadsvoorstel zijn tevens kader stellende regels Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. In artikel 2 van deze kader stellende regels staat:

Meer mogelijkheden bieden aan lokale en regionale Ondernemers De Gemeente Alkmaar zoekt actief naar mogelijkheden voor de lokale- en regionale economie en doet dit binnen bestaande wet- en regelgeving zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.

Bovengenoemd artikel is opgesteld om de lokale ondernemers binnen de wettelijke kaders voorrang te geven bij aanbestedingen en inkoopopdrachten. OPA hecht er zeel veel waarde aan om onze lokale ondernemers te steunen waar dat mogelijk is.
Omdat OPA graag wil weten wat onze Alkmaarse lokale ondernemers nou daadwerkelijk hebben gemerkt van bovengenoemd raadsbesluit en daarom wil OPA het College van B&W een aantal vragen stellen.

Wij vragen het college in het kader van art. 42 RvO het navolgende;

1 Wordt bij aanbestedingen en inkoopopdrachten door de gemeente Alkmaar eerst gekeken naar de Alkmaarse ondernemers? Zo ja worden deze dan ook (bij gebleken geschiktheid)  standaard uitgenodigd tot het doen van een aanbieding?

2 Kan het College inzichtelijk maken bij welke aanbestedingstrajecten of inkoopopdrachten het bovengenoemde artikel is toegepast?

3 Kan het College aangeven hoeveel Alkmaarse ondernemers hebben geprofiteerd van bovengenoemd artikel?

4 Is bekend voor welk bedrag de Alkmaarse ondernemers hebben geprofiteerd van deze kader stellende regel?

5 Is het College bereid om te onderzoeken of een verdere verruiming van het bovengenoemde artikel tot de mogelijkheden behoort?


In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column