OPA wil verder onderzoek naar de locatie voor het fietspad op de Zeswielen

OPA wil verder onderzoek naar de locatie voor het fietspad op de Zeswielen Raadslid Willem Peters stelt het college vragen over het nieuw aan te leggen fietspad op de Zeswielen in Alkmaar.

In het coalitieakkoord van december 2012 is voor de Zeswielen een enkelzijdig fietspad aan de huizenzijde opgenomen. Op 24 januari 2013 heeft ook de fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar ingestemd met het desbetreffende raadsvoorstel.
Het leek de fractie van OPA toen de beste oplossing voor de verkeerstechnische problemen bij de Zeswielen.
In de loop van 2013 hebben zich echter enkele ontwikkelingen voorgedaan naar aanleiding waarvan onze fractie zich verder heeft verdiept in dit onderwerp. Deze verdieping heeft ons aanleiding gegeven tot het stellen van enige art 43-vragen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst over het Zeswielentrace op 3 april 2013 en heeft ook de vervolgverslagen van de Klankbordgroep Zeswielentrace gelezen.
Het is duidelijk dat de bewoners het geplande fietspad aan de huizenkant een slecht idee vinden. Wij stellen ook vast dat de Fietsersbond Alkmaar, hoewel voorstander van gescheiden fietspaden, de huidige en verwachte situatie bij beide kruispunten onveilig vindt.
En ook de Historische Vereniging Alkmaar heeft kritiek geuit: door aanleg van het fietspad voorlangs wordt het historische karakter van de bruggetjes en het slootje aangetast.

Bovenstaande was voor de fractie OPA aanleiding zich nader te oriënteren bij de gemeente. Het werd voor OPA duidelijk dat de technische uitvoerbaarheid van het project ingewikkeld is. Want ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bedenkingen. Het gaat dan voornamelijk om de waterhuishouding en de staat van de kades/oevers.
Samenvattend: volgens OPA zal de realisering van het fietspad aan de huizenzijde een moeizaam proces worden.

In het kader van het plan Fietsimpuls komt extra financiering ter beschikking voor de uitvoering van het fietspad bij de Zeswielen. Wat de fractie van OPA betreft wordt hierdoor meer mogelijk met betrekking tot de plek van een fietspad.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar houdt zich uiteraard aan zijn eenmaal gegeven woord. In dit specifieke geval echter vinden wij dat er nog eens goed geluisterd moet worden naar de bezwaren. Ook vinden wij dat de technische problemen nogmaals bekeken moeten worden. OPA ziet mogelijkheden in het kader van de extra financiering Fietsimpuls om te kijken naar mogelijke alternatieven.

Daarom hebben wij de volgende artikel 43 vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de problemen die de bewoners, de HVA, de Fietsersbond en het Hoogheemraadschap hebben met de locatie van het fietspad voorlangs?
2. Zo ja, is het college bereid om de mogelijkheid te laten onderzoeken om het fietspad aan de waterzijde aan te leggen, Dit ook vanwege de mogelijkheden in het kader van het plan Fietsimpuls?
3. Zo ja, kan het college dan aangeven of een fietspad aan de waterzijde mogelijk is binnen de bestaande budgetten?


Willem Peters, raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column