Open brief Kanaalkade

Open brief Kanaalkade OPA stuurt de Provincie een Open brief over de Kanaalkade. De Provincie Noord Holland is voornemens om de Gemeente Alkmaar een schadeclaim op te leggen als de Kanaalkade weer 2 richingsverkeer wordt gemaakt. OPA is van mening dat 2 richtingsverkeer op de Kanaalkade van groot belang is voor de Alkmaarse economie. Lees hieronder de Open brief.

 OPEN BRIEF d.d. 30 juli 2013

Provincie Noord-Holland, gedeputeerde mevrouw Elisabeth Post

Geachte Mevrouw Post,

De Alkmaarse coalitie partijen hebben in hun programma herstel van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade opgenomen. Uw zienswijze, die u afgelopen week naar de raad van de gemeente Alkmaar zond, komt op het moment dat de gemeenteraad haar zomerreces heeft. Gegeven het belang van het onderwerp en de betrokkenheid bij dit onderwerp van burgers en ondernemers in Alkmaar, hebben wij er behoefte aan om te reageren op uw zienswijze. Gegeven alle publiciteit, die uw zienswijze heeft opgeroepen, doen we dit in de vorm van een “open brief”, zodat de Alkmaarse burger goed op de hoogte blijft van de gang van zaken.

Onze bereikbaarheidsvisie

Hieronder lichten wij een en ander toe, waarbij wij eerst nog een keer onze visie geven op bereikbaarheid. De huidige coalitie heeft een duidelijke visie op bereikbaarheid. Wij gaan uit van het zogenaamde “ringenmodel”, hetgeen o.i. de beste garantie geeft op bereikbaarheid van alle stadsdelen en de parkeergarages aan de binnenring tegen het oude centrum. Het optimaal benutten van alle radialen van de buitenring naar de binnenring garandeert o.i. de beste spreiding van autoverkeer en mitsdien de beste bereikbaarheid van de wijken en van de parkeergarages gelegen tegen de oude binnenstad. Alkmaar heeft het afgelopen decennium vele tientallen miljoenen gestoken in ondergronds parkeren. Het project Kanaalkade is voortgekomen uit de idee 10 jaar geleden dat Overstad zich zou ontwikkelen tot een bedrijvig stadsdeel en met misschien wel tweeduizend woningen. Alkmaar zou als het ware een uitbreiding krijgen van het centrum en daar paste op termijn een wandelpromenade langs het kanaal bij. De ontwikkeling van Overstad is echter achterhaald door de economische realiteit. We doen hier “een stapje terug” en gaan uit van heel geleidelijke ontwikkeling van Overstad. Het herstel van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade zal o.i. zeker bijdragen aan economische potentie van de winkeliers van de binnenstad. Hiervoor is bij de winkeliers ook grote steun. Ook de Kamer van Koophandel is al enkele jaren van mening dat het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade moet worden hersteld. Tenslotte zijn wij er van overtuigd dat een ruime meerheid van onze burgers de coalitie op dit punt steunt.

De investering in het deelproject Kanaalkade

Wij namen kennis van de door de Provincie ingediende zienswijze op het principebesluit in de raadsvergadering van 3 juli 2013 voor de herinvoering van tweerichtingsverkeer voor autoverkeer op de Kanaalkade te Alkmaar. In deze zienswijze noemt de provincie een bedrag ter voldoening van de 850.000,- euro subsidie, die indertijd door haar aan Alkmaar werd verstrekt voor het aanleggen van het deelproject Kanaalkade als onderdeel van het verkeersdoorstromingsproject Bus Online. U noemt het gerechtvaardigd om subsidie, die u heeft verstrekt aan de gemeente Alkmaar om een vrij liggende busbaan aan te leggen, terug te vorderen dan wel lager vast te stellen. Met de laatste woorden “dan wel lager vast te stellen” geeft u de opening, die aansluit bij de visie van het college - als uitvoerders van het raadsbesluit - dat gesproken kan worden over een gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie, n.l. pro rate parte de nog niet verstreken jaren versus de tienjaarsperiode waarvoor de subsidie gold. Een en ander zou kunnen leiden tot terugbetaling aan de Provincie van een bedrag in de orde van euro 500.000,-.

De doorstroming van het busverkeer (Connexxion) op de Kanaalkade

U schrijft verder dat Alkmaar declaraties kan verwachten van de provincie in de orde van euro 450.000,- per dienstregelingenjaar. Een en ander als gevolg van claims van Connexxion richting Provincie bij vertragingen van Connexxion in de spitstijden. U baseert zich op de resultaten van het rijtijden onderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng. U bent op de hoogte van de resultaten van het onderzoek, in opdracht van het college, uitgevoerd door adviesbureau Grontmij. Hieruit blijken geen negatieve gevolgen voor de doorstroming van het busverkeer. Ons inziens is het verschil in uitkomsten van de onderzoeken met name terug te voeren op de verwachting die Grontmij heeft – en die wij delen – ter zake de intelligentie van de automobilist, die constateert dat op een bepaald moment de ene route meer doorstroming heeft dan de andere. Onze visie is hoe meer radialen bereidbaar zijn en hoe minder belemmeringen worden aangebracht, hoe sneller het verkeer zich op de binnenring en tussen de sectoren zal bewegen. Uw conclusie over claims van Connexxion richting de Provincie en declaraties daarop van de Provincie richting Alkmaar zijn op zijn minst voorbarig. Nog los van het feit dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de juridische haalbaarheid van uw eventuele declaraties.

Hoe nu verder

Wij verwachten van de Provincie dat zij constructief meewerkt aan een beleid dat de gemeenteraad van Alkmaar heeft ingezet. Wij verwachten daarbij dat op objectieve wijze problemen worden benoemd, besproken en opgelost. Wij verwachten daarbij respect voor het standpunt dat wij in Alkmaar “over ons eigen grondgebied gaan”. Wij zullen niet accepteren dat de Provincie ons tracht te “overrulen” door te dreigen met schadeclaims en declaraties. Wij willen zaken graag in redelijkheid oplossen, maar zullen niet “qualitate qua” buigen voor “de knoet” uit Haarlem. Sinds 8 oktober 1573 buigen we enkel nog als sprake is van gemeend respect.

Hoogachtend,

Ben Bijl                                                         

Onafhankelijke Partij Alkmaar                      

Henk Adriaanse

CDA 

Column